Vergoedingen

Het is niet altijd zo dat u de aanschaf van een (revalidatie-)hulpmiddel of een fiets zelf moet bekostigen. Er bestaan in Nederland verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen vergoed te krijgen. Dit is niet alleen afhankelijk van het soort hulpmiddel, ook de situatie en omstandigheden waarin het hulpmiddel gebruikt wordt zijn bepalend.

Om te zorgen dat u door de bomen ook nog het bos kunt zien, staan hieronder enkele bekende en vaak gebruikte regelingen op een rij met daarbij voorbeelden van hulpmiddelen waar u aan kunt denken.

 1. Zorgverzekeraar
 2. Gemeente (uitvoerende partij van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
 3. UWV
 4. Tijdelijk gebruik hulpmiddelen
 5. Wet langdurige zorg (voorheen de AWBZ)

Zorgverzekeraar

Het basispakket van uw zorgverzekeraar is samengesteld door de overheid. Welke dat zijn, staat vermeld in het Reglement Hulpmiddelen. Daarin staan ook de voorwaarden die horen bij de vergoeding, bijvoorbeeld omtrent de maximum vergoeding, de eigen bijdrage, de gebruikstermijnen en de kwaliteitseisen.

Let op: Iedere verzekeraar heeft zijn/haar eigen reglement. Met andere woorden: er kunnen (kleine) verschillen zitten in de vergoedingsvoorwaarden van hulpmiddelen. Desalniettemin moeten verzekeraars zich houden aan de Zorgverzekeringswet.

De precieze inhoud van het basispakket vindt u hier. Dit pakket is samengesteld door de overheid en wordt jaarlijks opnieuw bekeken.
Er is een vergoeding in het basispakket voor hulpmiddelen die nodig zijn voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Let op: er is géén vergoeding voor bijvoorbeeld rollators en andere ‘eenvoudige’ loophulpmiddelen. Daarnaast is iedere Nederlander vrij om een eventuele aanvullende verzekering af te sluiten. Afhankelijk van de inhoud hiervan, worden bijvoorbeeld ook kleine hulpmiddelen vergoed zoals aangepast bestek, aantrekhulp voor therapeutische kousen of een verlengde haarborstel. Zorgverzekeraars hanteren voor hun aanvullende pakketten doorgaans twee varianten voor de vergoeding van hulpmiddelen:

 1. Ieder hulpmiddel dat wordt vergoed heeft een aparte maximumvergoeding voor de eigen bijdrage (Let op! Dit is niet het eigen risico!).
 2. Er geldt een ‘budget’ waaruit de eigen bijdrage van meerdere hulpmiddelen kan worden vergoed.

Een combinatie van 1 en 2 is bij enkele aanvullende pakketten van toepassing. Er is dan bijvoorbeeld een aparte ‘eigen bijdrage’ vergoeding voor hoortoestellen en een budget voor alle overige hulpmiddelen. Soms kan er dus een aparte vergoeding van toepassing zijn voor bepaalde hulpmiddelen.

De voorwaarden (wat wel en niet wordt vergoed) kan per zorgverzekeraar en per pakket verschillen. Daarom geldt voor alle hulpmiddelen: ga zelf na bij uw eigen verzekeraar of u in aanmerking komt voor vergoeding. De meeste verzekeraars hebben op hun website een zoekoptie voor vergoedingen. Hierin kunt u het gewenste hulpmiddel opzoeken en bekijken aan welke voorwaarden een declaratie of aanvraag moet voldoen om in aanmerking te komen voor vergoeding. U kunt vaak ook gebruik maken van een zorgadvieslijn of hulpmiddelenlijn om telefonisch uw vraag te stellen.

Enkele voorbeelden van hulpmiddelen:

 • Trippelstoel, te gebruiken als verplaatsingshulpmiddel binnenshuis
 • Aangepaste stoel of fauteuil, als er sprake is van complexe problematiek bij zitten
 • Aangepaste kinderstoel, voor extra ondersteuning bij zitten
 • Loophulpmiddelen voor kinderen, zoals een (backwards-) rollator of ventrale/dorsale loopwagen
 • Statafel/sta-orthese voor kinderen en volwassenen
 • Ligorthese

Wij adviseren nogmaals eenieder om contact op te nemen met de eigen zorgverzekering voor het inwinnen van informatie over de vergoedingen die in uw pakket zijn opgenomen. Uw zorgverzekeraar kan u ook vertellen aan welke voorwaarden uw aanvraag of declaratie moet voldoen. Bijvoorbeeld een machtiging of verwijzing van een arts, een ergotherapeutisch rapport of een offerte van een leverancier. Indien gewenst kunnen wij voor u een offerte opstellen, zodat u deze kunt meesturen met uw aanvraag of declaratie.

Enkele relevante links:


Gemeente / WMO

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoer van WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Hierbinnen is het mogelijk om een aanvraag te doen voor bijvoorbeeld een vervoersvoorziening of een sportvoorziening. Wanneer deze wordt toegekend, wordt in het besluit ook toegelicht of er sprake is van een zogeheten “natura-voorziening” of een PGB (Persoons Gebonden Budget). Bij de aanvraag van een natura-voorziening bepaalt de gemeente welk soort rolstoel, fiets of hulpmiddel u krijgt. Het hulpmiddel wordt aan u uitgeleend zolang deze nodig is en het onderhoud en de service is volledig geregeld. Vaak wordt er een eigen bijdrage aan u gevraagd.

Met een PGB ontvangt u in de meeste gevallen een bedrag. Met dit bedrag kunt u ook bijvoorbeeld een andere fiets, rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Het hulpmiddel wordt uw eigendom. Er wordt vaak gewerkt met vaste budgetten. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente. Voor algemene informatie over de WMO, het PGB en de algemene voorwaarden op www.rijksoverheid.nl en www.pgb.nl.

Wij leveren aan gemeentes en WMO-leveranciers hoofdzakelijk speciale tweewielfietsen voor kinderen en volwassenen, driewielfietsen en verende zijwielen.


UWV

Het UWV is de verantwoordelijke partij op het gebied van ondersteuning bij school- en werkvoorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn aangepast (school-) meubilair, of ondersteuning bij het reizen naar en van uw werk.

Aangepast schoolmeubilair
Als uw kind aangepast schoolmeubilair nodig heeft, kunt u een aanvraag indienen bij het UWV.
Het UWV heeft sinds 1 juni 2017 drie leveranciers uitgekozen die voldoen aan hoge eisen van kwaliteit, ervaring en levertijd voor verstrekking van aangepast schoolmeubilair. Wij zijn trots deel uit te maken van de geselecteerde bedrijven. Pom Revalidatietechniek is als enige geselecteerde firma ook dealerbedrijf. Hierdoor zijn we merk-onafhankelijk en kunnen we een breed assortiment producten leveren van onder andere Mercado, Peereboom & Maatwerk. Klik hier voor de volledige aanvraagprocedure.

Aangepaste fiets
Is reizen naar uw werk lastig omdat u een langdurige ziekte of handicap heeft? Dan kan het UWV op een aantal manieren helpen. Ook als u geen uitkering van UWV ontvangt. Bijvoorbeeld met een vergoeding voor aanpassingen aan uw fiets of auto. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar deze webpagina van het UWV.


Vergoeding hulpmiddelen bij kortdurend gebruik

Als u een hulpmiddel korter dan een half jaar nodig heeft, wordt het in de meeste gevallen niet verstrekt/vergoed door uw zorgverzekeraar of gemeente. In die gevallen kunt u de hulpmiddelen lenen, huren of kopen.


Wet langdurige zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Het CIZ is de indicatie-steller. Zij levert zelf geen zorg, maar kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Vanuit de Wlz kunt u zorg krijgen op de volgende gebieden:

 • Verblijf in een zorginstelling
  Met een zogeheten Wlz-indicatie krijgt u de benodigde zorg in een zorginstelling. Hierbij horen ook maaltijden, hulp in de huishouding en uitstapjes. Soms kunt u Wlz-zorg ook thuis krijgen.
 • Persoonlijke verzorging en verpleging
  Dit is bijvoorbeeld hulp bij het aankleden en wassen.
 • Medische zorg
  Bijvoorbeeld behandeling van uw aandoening of beperking. Of een bezoek aan de huisarts, tandarts, fysiotherapeut of psycholoog.
 • Dagbesteding
  Het gaat bijvoorbeeld om zinvolle dagbesteding in een activiteitencentrum. Maar ook om begeleid vrijwilligerswerk of sport voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • Vervoer naar de plek waar u dagbesteding of (dag-)behandeling ontvangt
  Zoals het vervoer naar het activiteitencentrum.
 • Hulpmiddelen
  Denk aan een rolstoel.

Overige mogelijkheden
Als u volgens de genoemde wetgeving geen vergoeding ontvangt, dan zijn er nog een aantal mogelijkheden:

 • Bijzondere bijstand: vraag hiernaar bij uw gemeente.
 • Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten: mogelijk komt u in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming of kunt u de kosten aftrekken van de belastingen als specifieke zorgkosten. Op deze webpagina van de Belastingdienst, staat hierover meer informatie.

 

Contact

Maak vrijblijvend een afspraak met onze adviseurs:

Telefoonnummer: 024-3659550
E-mail: info@pomrevalidatietechniek.nl
Of via het contactformulier

Sint Maartenskliniek, route nr. 16
Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen).
Geopend maandag t/m vrijdag 8.00 – 17.00 uur