Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.pomrevalidatietechniek.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruikersvoorwaarden en deze te hebben aanvaart.

Pom Revalidatietechniek streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Pom Revalidatietechniek niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Pom Revalidatietechniek niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat en vrij van gebreken en/of virussen is. Pom Revalidatietechniek garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden, dan wel virussen verholpen zullen worden. Pom Revalidatietechniek aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Pom Revalidatietechniek sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Pom Revalidatietechniek gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Pom Revalidatietechniek aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites. De op de website door de Pom Revalidatietechniek beschikbaar gestelde documentatie (waaronder als voorbeeld, bepaalde verklaringen en/of product omschrijvingen en al hetgeen daarmee verband houdt) is afkomstig  van de leverancier(s) van Pom Revalidatietechniek en niet van de Pom Revalidatietechniek zelf. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene van wie de betreffende informatie afkomstig is (veelal de leverancier van Pom Revalidatietechniek).

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Pom Revalidatietechniek.