Go to Top
 • Geen producten in je winkelmand.

Vergoedingen

Of een artikel vergoed wordt hangt van diverse factoren af. Hulpmiddelen kunnen via verschillende wetten en regelingen vergoed worden. Hierbij is niet alleen het soort hulpmiddel bepalend voor een eventuele vergoeding. Ook de omstandigheden en situatie waarbinnen het hulpmiddel gebruikt wordt, spelen hierbij mee.
Pom Revalidatietechniek heeft contracten met verschillende zorgverzekeraars. Hiervoor leveren ze onder andere trippelstoelen, kinderstoelen, -loophulpmiddelen en statafels. Ook levert Pom schoolmeubilair of aangepaste stoelen voor op kantoor via het UWV. Met een offerte van Pom, advies van een ergotherapeut en een aanvraagformulier wordt aan de betreffende instantie goedkeuring gevraagd. Na ontvangst van de goedkeuring wordt de voorziening besteld. Fietsen en rolstoelen kunnen verstrekt worden met goedkeuring van de gemeente.

Wetten en regelingen voor het verstrekken van hulpmiddelen

• Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) – Hulpmiddelen die voor arbeidsgehandicapte werknemers nodig zijn. Als u door een functionele beperking een aangepaste auto of fiets nodig heeft om naar uw werk te kunnen gaan, wordt dit vergoed door de WIA.
• Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) Voorzieningen en vergoedingen waardoor mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit zijn vervoersvoorzieningen, woonvoorzieningen en leefvoorzieningen. De gemeente stelt met u vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.
Komt u in aanmerking voor hulp uit de WMO. Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:

Persoonsgebonden budget (pgb)

U kunt zelf ondersteuning inkopen met een pgb bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt.

Zorg in natura

U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: ‘zorg in natura’. Zie ook de website van de rijksoverheid hierover.

• De Wet langdurige zorg (Wlz) is een nieuwe wet deze vergoedt vanaf 1 januari 2015 de zorg voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. De Wet langdurige zorg geeft recht op een pakket zorg. Mensen krijgen dit pakket zorg meestal in een zorginstelling. Maar ze kunnen het ook thuis krijgen.
De Wlz biedt een totaalpakket aan zorg, dit pakket bevat:
– het recht op verblijf in een instelling;
– persoonlijke verzorging, verpleging & behandeling (24-uurs toezicht);
– individueel gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit, vervoer & woningaanpassingen.

• De Zorgverzekerings wet (ZVW) – Hulpmiddelen voor de thuissituatie (met uitzondering van hulpmiddelen die via de WMO vergoed worden). Het gaat om aangepaste stoelen, trippelstoelen, statafels, loophulpmiddelen en oriënteringshulpmiddelen.

Vergoeding hulpmiddelen bij kortdurend gebruik

Als u een hulpmiddel korter dan een half jaar nodig heeft, wordt het in de meeste gevallen niet verstrekt door uw zorgverzekeraar of gemeente. In die gevallen kunt u de hulpmiddelen lenen, huren of kopen.

Geen recht op vergoeding?

Als u volgens de genoemde wetgeving geen vergoeding ontvangt, dan zijn er nog een aantal mogelijkheden:

 • Bijzondere bijstand: Vraag hiernaar bij uw gemeente.
 • Fonds van de ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie): Het ANGO Fonds verleent individuele financiële hulp aan alle gehandicapten en chronisch zoeken, ongeacht of u lid bent van ANGO. Op de website van de ANGO leest u of u in aanmerking komt.
 • Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten: Mogelijk komt u in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming of kunt u de kosten aftrekken van de belastingen als specifieke zorgkosten.
  Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)
  ADL-hulpmiddelen zijn hulpmiddelen bij het uitvoeren van algemeen dagelijkse levensverrichtingen: wassen, aankleden, naar het toilet gaan, koken, eten en drinken. U moet deze (kleinere) hulpmiddelen meestal zelf aanschaffen. Er zijn echter enkele uitzonderingen:
 • WMO: Als een hulpmiddel vast verbonden is aan de woning, zoals een douchehulpmiddel, valt het onder de WMO.
 • ZVW: als een hulpmiddel in verband kan worden gebracht met thuiszorg, bijvoorbeeld hoog-laagbedden, dan wordt het vergoed door de ZVW.
 • Aanvullende verzekering ZVW: Als ADL-hulpmiddelen niet onder WMO of ZVW (basisverzekering) vallen, worden ze soms vergoed via de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding sta-op-stoel

De sta-op-stoel met alleen een sta-op-functie wordt niet meer vergoed. Een aangepaste sta-op-stoel wordt echter nog wel steeds vergoed, wanneer er naast het sta-op-probleem tevens sprake is van een zitprobleem. Deze zitproblemen vloeien bijvoorbeeld voort uit een balansprobleem, ernstige scoliose, spasticiteit en/ of bewegingsbeperking in heup of knie. Deze functionele beperkingen kunnen niet opgelost worden met een stoel die voldoet aan normale ergonomische eisen, zoals bijvoorbeeld verkrijgbaar in de meubelhandel.

Bij aangepaste (sta-op-)stoelen kunt u denken aan:

 • Stoelen met een speciale aanpassing in schuim en/of stoffering
 • Stoelen met pelotten of speciale armleuningen voor extra ondersteuning of ter stabilisatie van het lichaam.
 • Stoelen met een arthrodese zitting voor mensen met heup- en/ of knieproblemen.
 • Aangepaste stoelen met zeer afwijkende maten van zitbreedte, zithoogte en zitdiepte